Fitness & Zo

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de aangegane lidmaatschapsovereenkomst (abonnement) en kunnen ten alle tijden door Fitness & Zo worden gewijzigd; de laatste uitgave is bindend.


Leden
zijn zij die een overeenkomst aangaan met Fitness & Zo. Men is definitief lid vanaf de datum van inschrijving. Wijzigingen van deze overeenkomst, openingstijden of groepslessen is geen reden om de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen. 

Abonnementen starten per de eerste van de volgende kalendermaand. De ledenpas en naar rato de lopende maand vallen buiten ne abonnement en worden apart gevorderd. Bij het bereiken van 18 jaar wordt het jeugd abonnement automatisch gewijzigd naar het abonnement voor volwassenen. Voor beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor de vervaldatum.

Betaling van het abonnement vindt plaats in de kalendermaand vooraf. Door het ondertekenen van deze overeenkomst en het vermelden van het rekeningnummer geeft het lid de machtiging voor de maandelijkse incasso. indien het lid niet voldoet aan de maandelijkse betaling (incasso of contant) wordt een herinneringsmail gezonden met het verzoek per omgaande via een éénmalige transactie, contant of via pin bij de balie te voldoen. Wij hanteren bij het niet voldoen van de maandelijkse betaling € 2,50 administratie kosten. Indien de achterstallige betaling niet wordt voldaan, zijn de sportfaciliteiten niet beschikbaar en zal verdere afhandeling worden overgedragen aan derden. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de verschuldigde.

Wijzigen van het abonnement of de NAW-gegevens kan door middel van het invullen van een wijzigingsformulier. Dit is te verkrijgen in het fitnesscentrum en wordt aldaar ingevuld. De wijzigingen zijn van kracht vanaf de daaropvolgende maand.

Beëindiging van het abonnement moet persoonlijk in het centrum. Het uitschrijfbewijs met vermelding van de vervaldatum wordt meteen meegegeven. Indien het abonnement niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum is afgemeld, wordt het automatisch verlengd met een kalendermaand.

Restitutie van lidmaatschapsgeld wordt nimmer verstrekt.

Prijswijzigingen kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd (in de regel per 1 januari) en worden 1 maand vooraf via het mededelingenbord In het fitnesscentrum bekend gemaakt. Prijswijzigingen zijn bindend en kunnen geen reden zijn om deze overeenkomst te ontbinden.

Entree is uitsluitend mogelijk met de geldige ledenpas. Inscannen is verplicht. Bij verlies of beschadiging van de ledenpas moet het lid deze tegen het geldende bedrag laten vervangen. De pas is strikt persoonlijk en wordt bij overdracht aan derden in beslag genomen.

Jongeren van 12 tot 15 jaar hebben in verband met de veiligheid en het risico op blessures uitsluitend toegang tot de groepslessen, het cardiogedeelte en de reguliere fitness. De free-weight zone is voor deze leeftijdsgroep dus niet toegankelijk.

Aansprakelijkheidsstelling wordt door Fitness & Zo niet aanvaard voor:

  • Schade of gevolgschade door blessures enz. ontstaan door het gebruik van haar faciliteiten;
  • Zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van het lid;
  • De deelname aan de aangeboden faciliteiten en het parkeren is geheel op eigen risico. Voor zover het lid enige aanspraak mocht willen maken, zal deze niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Fitness & Zo verzekerd is;
  • Het sporten is op eigen risico.

Afzonderlijke aanwijzingen van de medewerkers moeten worden opgevolgd. Bij in gebreke blijven kan de toegang worden ontzegd; de lopende financiële verplichtingen moeten worden voldaan.

Schade. Het lid verplicht zich hierbij tot het vergoeden van eventuele schade, al dan niet opzettelijk toegebracht, aan eigendommen van Fitness & Zo, dan wel aan andere leden

Wangedrag of het in opspraak brengen van Fitness & Zo, heeft tot gevolg dat de toegang wordt ontzegd; de lopende financiële verplichtingen moeten worden voldaan.

Roken is in het gehele centrum niet toegestaan. 

Optimale hygiëne verplicht; sportruimtes niet betreden met straatschoeisel, train in sportkleding (sportschoenen) en met handdoek.

Gebruikte materialen meteen opruimen op de daarvoor bestemde plaats, apparatuur op de juiste wijze gebruiken, schoonmaken na gebruik en niet verplaatsen. Meldt direct aangetroffen beschadigingen.

Consumpties dienen direct contant te worden afgerekend.

Groepsdeelname op volgorde van binnenkomst. Leden welke deze dag nog geen les hebben gehad gaan voor.

Tijdens vakanties kan er een ander lesrooster en openingstijden gelden. Dit wordt tijdig in het centrum bekend gemaakt

In niet voorziene gevallen zijn de beslissingen van Fitness & Zo bindend. 

Februari 2022 

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram